Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Zápisnica zo 4. neplánovaného zasadnutia OZ ,konaného dňa 9.5.2019Vytlačiť
 


 
 

Zámer - odpredaj pozemkuVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do Miestnej samosprávy 2018Vytlačiť
 

 Miestna -  volebná komisia v Jure nad Hronom

 

 

          zverejňuje  výsledky komunálnych volieb 2018

   Miestna   volebná komisia v Jure nad Hronom podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  :   535

Počet zvolených poslancov  :   7                      

Do obecného zastupiteľstva v Jure nad Hronom  boli zvolení:

 1. Ing. Ondrej Prišťák               nezávislý kandidát                                     332  hlasov
 2. Michal Mladoniczky             nezávislý kandidát                                      317  hlasov
 3. Mgr. Gizela Bodnáriková     nezávislá kandidátka                                  299  hlasov
 4. Ing. Martin Stanko                nezávislý kandidát                                     293  hlasov
 5. Štefan Miloszrdný                 MOST-HÍD                                                271  hlasov
 6. Peter Belica                           nezávislý kandidát                                   267  hlasov
 7. Jaroslav Bodnárik                 nezávislý kandidát                                    249 hlasov    

            Za starostu obce bol zvolený :

                 Ing. Jozef Kovács                 MOST – HÍD                                    455 hlasov

                                                                              Mária Dubová -  predsedkyňa MVK

V Jure nad Hronom dňa : 12.11.2018

 

 

          zverejňuje  výsledky komunálnych volieb 2018

   Miestna   volebná komisia v Jure nad Hronom podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb , ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  :   535

 

Náhradníci – kandidáti , ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov

 1. Ing. Vojtech Duba                   SMK - MKP                                         209 hlasov
 2. Ing. István Dohány                  SMK – MKP                                        198 hlasov
 3. Mgr. Jaroslava Valentová        nezávislá kandidátka                          143 hlasov
 4. Csaba Hasznos                        SMK-MKP                                          114 hlasov
 5. Mgr. Martin Dobek                 nezávislý kandidát                                113 hlasov
 6. András Gerbár                         MOST – HÍD                                        50 hlasov

 

   Kandidátka na funkciu starostku obce

           Ing. Angelika  Vraželová         nezávislá kandidátka                     74 hlasov                

                                                                                                                                                                                                                                           Mária Dubová - Predseda MVK

V Jure nad Hronom dňa 12.11.2018


 
 

Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Jure nad Hronom v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia  5/2019 zo dňa  27.6.2019

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Jur nad Hronom s pracovaným úväzkom 0,15   a určuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň  11.9.2019

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky :

Písomná prihláška musí obsahovať :

 • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
 • štruktúrovaný profesijný životopis ,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení
 • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

   Znalosť legislatívy SR a noriem  na úrovni samosprávy, ekonomické vzdelanie, účtovníctvo, výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti ,práca s počítačom na užívateľskej úrovni  ( Microsoft Word, Excel ) ,zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť sú vítané.

Termín odovzdania písomnej prihlášky :

   Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby ,t.j.  do 28.8.2019 do 15.30 hod. v zalepenej  obálke na adresu :

Obec Jur nad Hronom,93557 Jur nad Hronom č. 278 s označením :

                                                 ,, Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ ! “ .

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať  na podateľni Obecného úradu v Jure nad Hronom.

Ďalšie podmienky voľby :

 • uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút
 • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
 • na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa  rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však  potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

V Jure nad Hronom, dňa 17.7.2019

 Ing. Jozef Kovács

                                                                                                                             starosta obce


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

European Union under the Programme Europe for CitizensVytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka