Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Jure nad Hronom v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia  5/2019 zo dňa  27.6.2019

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Jur nad Hronom s pracovaným úväzkom 0,15   a určuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň  11.9.2019

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky :

Písomná prihláška musí obsahovať :

  • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
  • štruktúrovaný profesijný životopis ,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

   Znalosť legislatívy SR a noriem  na úrovni samosprávy, ekonomické vzdelanie, účtovníctvo, výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti ,práca s počítačom na užívateľskej úrovni  ( Microsoft Word, Excel ) ,zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť sú vítané.

Termín odovzdania písomnej prihlášky :

   Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby ,t.j.  do 28.8.2019 do 15.30 hod. v zalepenej  obálke na adresu :

Obec Jur nad Hronom,93557 Jur nad Hronom č. 278 s označením :

                                                 ,, Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ ! “ .

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať  na podateľni Obecného úradu v Jure nad Hronom.

Ďalšie podmienky voľby :

  • uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
  • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút
  • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
  • na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa  rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však  potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

V Jure nad Hronom, dňa 17.7.2019

 Ing. Jozef Kovács

                                                                                                                             starosta obce


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka